კანონები

სახელწოდება განახლების თარიღი
საქართველოს კონსტიტუცია 12.12.2014
საქართველოს კანონი პოლიციის შესახებ 12.12.2014
საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი 12.12.2014
საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსი 12.12.2014
საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი 12.12.2014
საქართველოს კანონი ოპერატიულ-სამძებრო საქმიანობის შესახებ 12.12.2014
საქართველოს კანონი საზოგადოებრივი უსაფრთხოების სამსახურის შესახებ 12.12.2014
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი 12.12.2014
საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი 12.12.2014
საქართველოს კანონი სისხლის სამართლის სფეროში საერთაშორისო თანამშრომლობის შესახებ 12.12.2014
სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოსთან საქართველოს თანამშრომლობის შესახებ 12.12.2014
ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების შესახებ 12.12.2014
საქართველოს კანონი ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ 12.12.2014
საქართველოს კანონი კონტრდაზვერვითი საქმიანობის შესახებ 12.12.2014
საქართველოს კანონი ორგანიზებული დანაშაულისა და რეკეტის შესახებ 12.12.2014
საქართველოს კანონი საგზაო მოძრაობის შესახებ 12.12.2014
საქართველოს კანონი ტერორიზმთან ბრძოლის შესახებ 12.12.2014
საქართველოს კანონი უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ 12.12.2014
უცხოელთა და მოქალაქეობის არმქონე პირთა სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ 12.12.2014
საქართველოს კანონი საჯარო სამსახურის შესახებ 12.12.2014
საქართველოს კანონი საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ 12.12.2014
საქართველოს კანონი იარაღის შესახებ 12.12.2014
საქართველოს კანონი ნარკოტიკული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ 12.12.2014
ნარკოტიკული საშუალებების, ფსიქოტროპული ნივთიერებების, პრეკურსორებისა და ნარკოლოგიური დახმარების შესახებ 12.12.2014
   
   
   
   

 

 

 

 დაბეჭდვა