ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტები

 

სახელწოდება

გამოქვეყნების თარიღი
  საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის 2017 წლის 1 მაისის N233 ბრძანება  "საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს პროექტის "უსაფრთხო ქალაქი, უსაფრთხო რეგიონი, უსაფრთხო ქვეყანა" დამტკიცების შესახებ"  
 

უკონტაქტო პატრულირების განხორციელების სამოქმედო ტერიტორიები

 
 

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის დირექტორის ბრძანება  უკონტაქტო პატრულირების განხორციელების სამოქმედო ტერიტორიის განსაზღვრის შესახებ

 
 

საქართველოს შიანაგან საქმეთა მინისტრის 2009 წლის 6 აპრილის N476 ბრძანება "მცველის მოწმობის ფორმის დამტკიცების შესახებ"

 
 

საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის 2017 წლის 8 ივნისის N286 ბრძანება "საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სამწყობრო–საცერემონიო წესდების დამტკიცებს შესახებ"

08.06.2017 
 

საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის 2017 წლის 25 მაისის N275 ბრძანება "საზოგადოებაზე ორიენტირებული პოლიციის კონცეფციის დამტკიცების შესახებ"

 
 

საქართველოს შს მინისტრის 2017 წლის 3 მაისის N238 ბრძანება "საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ ფოტოკონკურსის დავიცვათ საგზაო მოძრაობის წესები ერთმანეთის გულისთვის ორგანიზების შესახებ"

03.05.2017 
 

საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის 2017 წლის 24 აპრილის N208 ბრძანება "საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს შიდა აუდიტის დეპარტამენტის სამსახურებრივი რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ"

24.04.2017 
 

საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის 2017 წლის 27 მარტის N156 ბრძანება "ევროკავშირის/შენგენის სივრცის ქვეყანაში საქართველოს მოქალაქის უვიზო მიმოსვლასთან დაკავშირებით საქართველოს სასაზღვრო გამტარ პუნქტებზე განსახორციელებელი დამატებითი ღონისძიებების შესახებ".

27.03.2017 
 

საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის 2017 წლის 9 მარტის N121 ბრძანება "საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საერთაშორისო ურთიერთობების სტრატეგიის დამტკიცების შესახებ".

09.03.2017 
 

2017 წლის 21-22  თებერვლის სპეციალური საპოლიციო კონტროლის ღონისძიებების განხორციელების შესახებ

21.01.2017
 

2017 წლის 14-15 თებერვლის სპეციალური საპოლიციო კონტროლის ღონისძიებების განხორციელების შესახებ

14.01.2017
 

2017 წლის 26-27 იანვრის სპეციალური საპოლიციო კონტროლის ღონისძიებების განხორციელების შესახებ

26.01.2017
 

2017 წლის 16-17 იანვრის სპეციალური საპოლიციო კონტროლის ღონისძიებების განხორციელების შესახებ

16.01.2017 
 

საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის 2016 წლის 22 აგვისტოს N458 ბრძანება "ანალიზზე დაფუძნებული საპოლიციო საქმიანობის საპილოტე პროგრამის იმპლემენტაციისათვის საჭირო ზოგიერთ ღონისძიებათა შესახებ"

 
 

საქართველოს შს მინისტრის 2017 წლის 6 იანვრის N3 ბრძანება "საქართველოს სახელმწიფო საზღვარზე საქართველოს ვიზის გაცემაზე, საქართველოში შემოსვლაზე უარის თქმისა და საქართველოს სახელმწიფო საზღვარზე გაცემული ვიზის მოქმედების შეწყვეტის შესახებ გადაწყვეტილებისა და საჩივრის ფორმის დამტკიცების თაობაზე."

 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის დირექტორის 2016 წლის 9 დეკემბრის №3070002 ბრძანება "საქართველოს საჰაერო სასაზღვრო გამტარი პუნქტების სტანდარტული სამოქმედო პროცედურების დამტკიცების შესახებ" 

 

 

12.12.2016

  საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის დირექტორის 2016 წლის 9 დეკემბრის №3069982 ბრძანება „საქართველოს სახმელეთო სასაზღვრო გამტარი პუნქტების სტანდარტული სამოქმედო პროცედურების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის დირექტორის 2014 წლის 26 დეკემბრის №2649807 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 12.12.2016 
 
საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის 2016 წლის 19 ოქტომბრის N584 ბრძანება "2016 წლის 22 და 30 ოქტომბერს გასამართი საქართველოს პარლამენტისა და აჭარის ავტონომური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს არჩევნებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის აღმასრულებელი ორგანოების - მერისა და გამგებლების რიგგარეშე არჩევნების განმეორებითი კენჭისყრის/მეორე ტურებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი ორგანოების საკრებულოების - შუალედური არჩევნების უსაფრთხო და თავისუფალ გარემოში ჩატარების უზრუნველსაყოფად საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ ზოგიერთი ღონისძიების განხორციელების თაობაზე." 

"On Measures of the Ministry of Internal Affairs of Georgia to Ensure  the Conduct of Safe and free Repeat voting/second Round Of Parliamentary Elections and the Elections of the Supreme Council of Autonomous Republic of Adjara  and of extraordinary elections of Executive Bodies of Local Self-Government - Mayor and Heads of Municipalities, and of the midterm elections of Representative Bodies of Local Self-Government – City Councils- to be held on October 22 and 30, 2016."

20.10.2016 
 

 საქართველოს შს მინისტრის 2016 წლის 8 სექტემბრის N512 ბრძანება "2016 წლის 8 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს არჩევნებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების რიგგარეშე/შუალედური არჩევნების უსაფრთხო და თავისუფალ გარემოში ჩატარების უზრუნველსაყოფად ზოგიერთი ღონისძიების განხორციელების თაობაზე"

"On Measures to Ensure the Conduct of Safe and Peaceful Parliamentary Elections, the Elections of the Supreme Council of Autonomous Republic of Adjara and Preterm/By-Elections of Representative and Executive Bodies of Local Self-Government of October 8, 2016" 08.09.2016. 

 
  საქართველოს შს მინისტრის 2013 წლის 17 იანვრის N26 ბრძანება ,,საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მოსამსახურეთათვის ზოგიერთი ქმედების აკრძალვის შესახებ''

17.01.2013
 

საქართველოს შს მინისტრის 2013 წლის 12 სექტემბრის N713 ბრძანება ,,არჩევნების პერიოდში შსს-ს მოსამსახურეთა სახელმძღვანელო ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ''

16.05.2014
 

საქართველოს შს მინისტრის 2013 წლის 6 თებერვლის N87 ბრძანება ,,ამნისტიის შესახებ’’ საქართველოს 2012 წლის 28 დეკემბრის N202 კანონის მე-19 მუხლის შესრულების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებათა შესახებ

06.02.2013
  საქართველოს შს მინისტრის 2013 წლის 5 ივლისის N514 ბრძანება ,,საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადამიანის უფლებათა დაცვისა და მონიტორინგის მთავარი სამმართველოს დროებითი მოთავსების იზოლატორის თანამშრომელთათვის სამკერდე ნიშნის დამტკიცების შესახებ''

05.07.2013
  საქართველოს შს მინისტრის 2013 წლის 24 ივნისის N483 ბრძანება „იარაღის შესახებ“ საქართველოს კანონის 141-ე მუხლით განსაზღვრული პნევმატური იარაღის ძირითადი ტექნიკური მახასიათებლების დამტკიცების შესახებ''

24.06.2013 
 

 საქართველოს შს მინისტრის 2014 წლის 5 სექტემბრის N682 ბრძანება "2014 წლის 5-7 სექტემბერს ქ. თბილისში სპეციალური საპოლიციო კონტროლის ღონისძიების განხორციელების შესახებ"

                           
 

 აქართველოს შს მინისტრის 2014 წლის 11 სექტემბრის N691 ბრძანება "2014 წლის 11-13 სექტემბერს ქ. თბილისში, საქართველოს ზოგიერთ რეგიონსა და აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში სპეციალური საპოლიციო კონტროლის ღონისძიების განხორციელების შესახებ"

 
  საქართველოს შს მინისტრის 2014 წლის 27 სექტემბრის N747 ბრძანება "2014 წლის 27-28 სექტემბერს ქ. თბილისში სპეციალური საპოლიციო კონტროლის ღონისძიების განხორციელების შესახებ"

 

     

 

 დაბეჭდვა