მოქალაქეთა ცნობიერების ამაღლების მიზნით განხორციელებული ღონისძიებები