მოქალაქეთა ცნობიერების ამაღლების მიზნით გამართული ღონისძიებები