ნორმატიული აქტები

საქართველოს კონსტიტუცია

საქართველოს კანონი პოლიციის შესახებ

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი

საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსი

საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი

საქართველოს კანონი ოპერატიულ-სამძებრო საქმიანობის შესახებ

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი

საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი

სისხლის სამართლის სფეროში საერთაშორისო თანამშრომლობის შესახებ

სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოსთან საქართველოს თანამშრომლობის შესახებ

ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების შესახებ

ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ

ორგანიზებული დანაშაულისა და რეკეტის შესახებ

საგზაო მოძრაობის შესახებ

უცხოელთა და მოქალაქეობის არმქონე პირთა სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ

საჯარო სამსახურის შესახებ

საჯარო დაწესებულებაში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ

იარაღის შესახებ

ნარკოტიკული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ

ნარკოტიკული საშუალებების, ფსიქოტროპული ნივთიერებების, პრეკურსორებისა და ნარკოლოგიური დახმარების შესახებ

სამართალდაცვით სფეროში საერთაშორისო თანამშრომლობის შესახებ

2018 წლის მორიგი საპრეზიდენტო არჩევნების წინასაარჩევნო კამპანიის პერიოდში ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების თავიდან აცილების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებათა თაობაზე