ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტები

„უკონტაქტო პატრულირების განხორციელების სამოქმედო ტერიტორიის განსაზღვრის შესახებ" საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის დირექტორის 2022 წლის 8 აპრილის №929862 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე" საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის დირექტორის 2024 წლის 22 იანვრის №184369 ბრძანება

 

„2023 წლის 1 ოქტომბერს გასამართი საქართველოს პარლამენტის შუალედური და გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერის რიგგარეშე არჩევნების თავისუფალ, უსაფრთხო და მშვიდ გარემოში ჩატარების უზრუნველსაყოფად ზოგიერთი ღონისძიების განხორციელების თაობაზე" საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის 2023 წლის 15 სექტემბრის №1/362 ბრძანება

 

,,საქართველოს პარლამენტის შუალედური, თვითმმართველი თემების - თერჯოლისა და ცაგერის მუნიციპალიტეტების მერების რიგგარეშე, თვითმმართველი ქალაქის - ქუთაისისა და თვითმმართველი თემების - თიანეთის, ახალციხის, გურჯაანის, ტყიბულის მუნიციპალიტეტების საკრებულოების 2023 წლის 29 აპრილის შუალედური არჩევნების თავისუფალ, უსაფრთხო და მშვიდ გარემოში ჩატარების უზრუნველსაყოფად ზოგიერთი ღონისძიების განხორციელების თაობაზე” საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის 1/152 ბრძანება 

 

„საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის ცენტრი „112“-ის ოპერატორთა და დისპეტჩერთა შერჩევისა და მომზადების წესის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის 2022 წლის 8 ნოემბრის № 1/498 ბრძანება                   

   

„2022 წლის 1 ოქტომბერს გასამართი თვითმმართველი თემის - სენაკის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი ორგანოს - საკრებულოს შუალედური არჩევნების თავისუფალ, უსაფრთხო და მშვიდ გარემოში ჩატარების უზრუნველსაყოფად ზოგიერთი ღონისძიების განხორციელების თაობაზე" საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის 2022 წლის 20 სექტემბრის № 1/426 ბრძანება

„უკონტაქტო პატრულირების განხორციელების სამოქმედო ტერიტორიის განსაზღვრის შესახებ" საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის დირექტორის 2022 წლის 8 აპრილის № 929862 ბრძანება         

„2022 წლის 2 აპრილს გასამართი საქართველოს პარლამენტისა და მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი ორგანოს - საკრებულოს შუალედური არჩევნების თავისუფალ, უსაფრთხო და მშვიდ გარემოში ჩატარების უზრუნველსაყოფად ზოგიერთი ღონისძიების განხორციელების თაობაზე“ საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის 2022 წლის 28 მარტის № 1/123 ბრძანება

„ანალიზზე დაფუძნებული საპოლიციო საქმიანობის (ILP) განვითარების სტრატეგიის (2021-2025) დამტკიცების შესახებ" საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის 2021 წლის 11 ივლისის ბრძანება № 1/258 ბრძანება                     

„2021 წლის 2 ოქტომბრის მუნიციპალიტეტის ორგანოთა არჩევნების თავისუფალ, უსაფრთხო და მშვიდ გარემოში ჩატარების უზრუნველსაყოფად ზოგიერთი ღონისძიების განხორციელების თაობაზე" საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის 2021 წლის 31 აგვისტოს № 1/346 ბრძანება

„უკონტაქტო პატრულირების განხორციელების სამოქმედო ტერიტორიის განსაზღვრის შესახებ" საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის დირექტორის 2021 წლის 16 აპრილის № 944979 ბრძანება         

„საზოგადოებაზე ორიენტირებული საპოლიციო საქმიანობის განვითარების 2020-2023 წლების სტრატეგიის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის 2020 წლის 4 ნოემბრის № 1/422 ბრძანება

„საზოგადოებაზე ორიენტირებული საპოლიციო საქმიანობის განვითარების 2020-2023 წლების სტრატეგიის 2020-2021 წლების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის 2020 წლის 4 ნოემბრის № 1/423 ბრძანება   

„საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნების თავისუფალ, უსაფრთხო და მშვიდ გარემოში ჩატარების უზრუნველსაყოფად ზოგიერთი ღონისძიების განხორციელების თაობაზე" საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის 2020 წლის 18 სექტემბრის № 1/359 ბრძანება

„საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემაში ზოგიერთი სტატისტიკური მონაცემის წარმოების წესის დამტკიცების შესახებ" შს მინისტრის 2020 წლის 9 ივლისის № 1/271 ბრძანება

„მცველის მოწმობის ფორმის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის 2020 წლის 13 მარტის № 1/106 ბრძანება

„უკონტაქტო პატრულირების განხორციელების სამოქმედო ტერიტორიის განსაზღვრის შესახებ" საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის დირექტორის 2019 წლის 31 ოქტომბრის № 2905593 ბრძანება                          

„უკონტაქტო პატრულირების განხორციელების სამოქმედო ტერიტორიის განსაზღვრის შესახებ" საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის დირექტორის 2019 წლის 11 ივნისის № 1510527 ბრძანება

„უკონტაქტო პატრულირების განხორციელების სამოქმედო ტერიტორიის განსაზღვრის შესახებ" საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის დირექტორის 2019 წლის 20 მაისის № 1285088 ბრძანება        

„2019 წლის 19 მაისის შუალედური და რიგგარეშე არჩევნების თავისუფალ, უსაფრთხო და მშვიდ გარემოში ჩატარების უზრუნველსაყოფად ზოგიერთი ღონისძიების განხორციელების თაობაზე" საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის 2019 წლის 8 მაისის № 1/213 ბრძანება

„უკონტაქტო პატრულირების განხორციელების სამოქმედო ტერიტორიის განსაზღვრის შესახებ" საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის დირექტორის 2019 წლის 18 მარტის № 686603 ბრძანება         

„ბავშვთა დაცვის მიმართვიანობის (რეფერირების) პროცედურებში საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მოსამსახურეთა სამოქმედო ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის 2018 წლის 19 თებერვლის № 1/80 ბრძანება                     

 „უკონტაქტო პატრულირების განხორციელების სამოქმედო ტერიტორიის განსაზღვრის შესახებ" საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის დირექტორის 2019 წლის 09 იანვრის № 51696 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის დირექტორის 2019 წლის 24 იანვრის №187797 ბრძანება

"უკონტაქტო პატრულირების განხორციელების სამოქმედო ტერიტორიის განსაზღვრის შესახებ" საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის დირექტორის 2019 წლის 9 იანვრის № 51696 ბრძანება           

"საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს და მის სისტემაში შემავალი სტრუქტურული ქვედანაყოფების, ტერიტორიული ორგანოებისა და სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების – საქართველოს სასაზღვრო პოლიციის შენობა-ნაგებობებში ან/და ტერიტორიაზე, სადაც ისინი საქმიანობას ეწევიან, თამბაქოს მოწევის აკრძალვის/შეზღუდვის წესის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის 2018 წლის 24 აგვისტოს № 1/396 ბრძანება               

"საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების თავისუფალ, უსაფრთხო და მშვიდ გარემოში ჩატარების უზრუნველსაყოფად ზოგიერთი ღონისძიების განხორციელების თაობაზე" საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის 2018 წლის 21 აგვისტოს № 1/381 ბრძანება

„საქართველოს ვიზის მოქმედების ვადის შეწყვეტის შესახებ გადაწყვეტილებისა და საჩივრის ფორმის დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის 2018 წლის 29 მაისის № 1/235 ბრძანება            

„საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიგრაციის დეპარტამენტის დროებითი განთავსების ცენტრში მყოფ პირთა შიმშილობის მართვის სტანდარტული სამოქმედო პროცედურების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის 2018 წლის 21 მარტის № 1/134 ბრძანება             

„უკონტაქტო პატრულირების განხორციელების სამოქმედო ტერიტორიის განსაზღვრის შესახებ" საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის დირექტორის 2018 წლის 28 თებერვლის № 486512 ბრძანება

„საქართველოს საერთო სასამართლოებში ცალკეული სამართალდარღვევის საქმეზე საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლობის წესის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის 2017 წლის 12 ივლისის № 364 ბრძანება

„უკონტაქტო პატრულირების განხორციელების სამოქმედო ტერიტორიის განსაზღვრის შესახებ" საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის დირექტორის 2017 წლის 4 ივლისის № 1594478 ბრძანება

უკონტაქტო პატრულირების განხორციელების სამოქმედო ტერიტორიები (რუკა)             

„საზოგადოებაზე ორიენტირებული პოლიციის კონცეფციის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის 2017 წლის 25 მაისის № 275 ბრძანება                 

„საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ ფოტოკონკურსის დავიცვათ საგზაო მოძრაობის წესები ერთმანეთის გულისთვის ორგანიზების შესახებ" საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის 2017 წლის 3 მაისის № 238 ბრძანება           

„ევროკავშირის/შენგენის სივრცის ქვეყანაში საქართველოს მოქალაქის უვიზო მიმოსვლასთან დაკავშირებით საქართველოს სასაზღვრო გამტარ პუნქტებზე განსახორციელებელი დამატებითი ღონისძიებების შესახებ" საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის 2017 წლის 27 მარტის № 156 ბრძანება               

„საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საერთაშორისო ურთიერთობების სტრატეგიის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის 2017 წლის 9 მარტის №121 ბრძანება    

„2017 წლის 21-22 თებერვლის სპეციალური საპოლიციო კონტროლის ღონისძიებების განხორციელების შესახებ" საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის  2017 წლის 21 თებერვლის № 95 ბრძანება         

„2017 წლის 14-15 თებერვლის სპეციალური საპოლიციო კონტროლის ღონისძიებების განხორციელების შესახებ" საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის 2017 წლის 14 თებერვლის № 74 ბრძანება                      

„2017 წლის 26-27 იანვრის სპეციალური საპოლიციო კონტროლის ღონისძიებების განხორციელების შესახებ" საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის 2017 წლის 26 იანვრის №35 ბრძანება                 

„2017 წლის 16-17 იანვრის სპეციალური საპოლიციო კონტროლის ღონისძიებების განხორციელების შესახებ" საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის 2017 წლის 16 იანვრის № 12 ბძანება                   

„საქართველოს სახელმწიფო საზღვარზე საქართველოს ვიზის გაცემაზე, საქართველოში შემოსვლაზე უარის თქმისა და საქართველოს სახელმწიფო საზღვარზე გაცემული ვიზის მოქმედების შეწყვეტის შესახებ გადაწყვეტილებისა და საჩივრის ფორმის დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის 2017 წლის 6 იანვრის № 3 ბრძანება

„2016 წლის 22 და 30 ოქტომბერს გასამართი საქართველოს პარლამენტისა და აჭარის ავტონომური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს არჩევნებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის აღმასრულებელი ორგანოების - მერისა და გამგებლების რიგგარეშე არჩევნების განმეორებითი კენჭისყრის/მეორე ტურებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი ორგანოების საკრებულოების - შუალედური არჩევნების უსაფრთხო და თავისუფალ გარემოში ჩატარების უზრუნველსაყოფად საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ ზოგიერთი ღონისძიების განხორციელების თაობაზე" საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის 2016 წლის 19 ოქტომბრის № 584 ბრძანება

„2016 წლის 8 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს არჩევნებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების რიგგარეშე/შუალედური არჩევნების უსაფრთხო და თავისუფალ გარემოში ჩატარების უზრუნველსაყოფად ზოგიერთი ღონისძიების განხორციელების თაობაზე" საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის 2016 წლის 8 სექტემბრის № 512 ბრძანება

„ანალიზზე დაფუძნებული საპოლიციო საქმიანობის საპილოტე პროგრამის იმპლემენტაციისათვის საჭირო ზოგიერთ ღონისძიებათა შესახებ" საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის 2016 წლის 22 აგვისტოს № 458 ბრძანება

„სახელმწიფო კომპესაციის დანიშვნის მიზნით ზოგიერთი საკითხის მოწესრიგების შესახებ" საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის 2015 წლის 31 აგვისტოს № 627 ბრძანება           

„2014 წლის 27-28 სექტემბერს ქ. თბილისში სპეციალური საპოლიციო კონტროლის ღონისძიების განხორციელების შესახებ" საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის 2014 წლის 27 სექტემბრის №747 ბრძანება                       

„2014 წლის 11-13 სექტემბერს ქ. თბილისში, საქართველოს ზოგიერთ რეგიონსა და აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში სპეციალური საპოლიციო კონტროლის ღონისძიების განხორციელების შესახებ"            საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის 2014 წლის 11 სექტემბრის №691 ბრძანება         

„2014 წლის 5-7 სექტემბერს ქ. თბილისში სპეციალური საპოლიციო კონტროლის ღონისძიების განხორციელების შესახებ" საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის 2014 წლის 5 სექტემბრის №682 ბრძანება

„არჩევნების პერიოდში შსს-ს მოსამსახურეთა სახელმძღვანელო ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ“  საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის 2013 წლის 12 სექტემბრის №713 ბრძანება