კონკურსის ჩატარების წესი და გასაჩივრება

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემაში კონკურსის ჩატარების წესები დადგენილია საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის 2013 წლის 31 დეკემბრის №995 ბრძანებით ,,საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროში სამსახურის გავლის წესის დამტკიცების შესახებ.''