სტატისტიკური მონაცემები (2019 წელი)

ლტოლვილის სტატუსის მინიჭება (2019 წელი)

ჰუმანიტარული სტატუსის მინიჭება  (2019 წელი)

სტატუსის მინიჭებაზე უარი  (2019 წელი)

რეადმისია (2019 წელი)

დროებითი განთავსების ცენტრში მოთავსებულ პირთა რაოდენობა  (2019 წელი)

თავშესაფრის მაძიებლად რეგისტრირებულ მოქალაქეთა რაოდენობა  (2019 წელი)

საქართველოდან გაძევებულ პირთა რაოდენობა  (2019 წელი)