ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის სამოქმედო გეგმის განხორციელების მონიტორინგის ანგარიშები

ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის 2017–2020 წლების ეროვნული სტრატეგიის 2017–2018 წლების სამოქმედო გეგმის განხორციელების მონიტორინგის ანგარიში

ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის 2019-2020 წწ. სამოქმედო გეგმის 2019 წლის წლიური ანგარიში