საქართველოს მთავრობის დადგენილებები

საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 26 ნოემბრის №561 დადგენილება