ადმინისტრაციული საჩივრის ფორმა

      ადმინისტრაციული საჩივრის ფორმა

ადმინისტრაციული საჩივარი შედგენილი უნდა იყოს წერილობით და უნდა პასუხობდეს საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის  მოთხოვნებს. კერძოდ მასში  მითითებულ უნდა იქნეს: 

  • ადმინისტრაციული ორგანოს დასახელება, რომელშიც შეიტანება ადმინისტრაციული საჩივარი;
  • ადმინისტრაციული საჩივრის წარმდგენი პირის ვინაობა და მისამართი;
  • ადმინისტრაციული საჩივრის წარმდგენი პირის პირადი ნომერი იმ შემთხვევაში, თუ მისამართად მიეთითება საქართველოს რეგიონები;
  • იმ ადმინისტრაციული ორგანოს დასახელება, რომლის ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი ან მოქმედება საჩივრდება;
  • გასაჩივრებული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის დასახელება;
  • მოთხოვნა;
  • გარემოებანი, რომელთაც ეფუძნება მოთხოვნა;
  • ადმინისტრაციულ საჩივარზე დართული საბუთების ნუსხა, თუ საჩივარს რაიმე დოკუმენტი დაერთვის;
  • თუ ადმინისტრაციული საჩივრის წარმდგენ პირს გადაეცა გასაჩივრებული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი, ადმინისტრაციულ საჩივარს დაერთვება მისი ასლი;
  • თუ ადმინისტრაციული საჩივარი შეიტანება წარმომადგენლის მეშვეობით, ადმინისტრაციულ საჩივარს უნდა დაერთოს სათანადო წესით დამოწმებული მინდობილობა.

გადმოწერეთ ადმინისტრაციული საჩივრის ნიმუში

 ადმინისტრაციული საჩივრის ფორმის ნიმუში: 

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს 

——————————————————————

                    (ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორის/წარმომადგენლის

  სახელი და გვარი)

———————————————————————————————

(ფაქტობრივი მისამართი)

———————————————————————————————

(პირადი ნომერი

 იმ შემთხვევაში, თუ მისამართად

მიეთითება საქართველოს რეგიონები)

———————————————————————————————

ტელეფონის ნომერი

ა დ მ ი ნ ი ს ტ რ ა ც ი უ ლ ი    ს ა ჩ ი ვ ა რ ი

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

(ადმინისტრაციულ საჩივარში გარკვევით უნდა მიეთითოს მოთხოვნა, ასევე გარემოებანი, რომელებსაც ეფუძნება მოთხოვნა)

დანართი:

1.    _______

2.    _______

(ფურცლების საერთო რაოდენობა)

საჩივრის ავტორის ხელმოწერა,
საჩივრის წარდგენის თარიღი