პარლამენტის, პრეზიდენტისა და პრემიერ-მინისტრისათვის წარდგენილი წლიური ანგარიში