საჯარო ინფორმაციასთან დაკავშირებული აქტები

საქართველოს კონსტიტუცია

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი

საქართველოს კანონი ,,პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ''

საქართველოს მთავრობის №219 დადგენილება ,,საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნისა და პროაქტიულად გამოქვეყნების შესახებ''