სტრატეგიები/კონცეფციები/სამოქმედო გეგმა

„ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის 2021-2024 წლების ეროვნული სტრატეგიის 2023-2024 წლების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2023 წლის 11 აპრილის № 148 დადგენილება

„ანალიზზე დაფუძნებული საპოლიციო საქმიანობის (ILP) განვითარების 2021-2025 წლების სტრატეგიის 2023-2025 წლების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის 2023 წლის 5 აპრილის № 1/153 ბრძანება

„საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემაში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დაცვის 2022 წლის სამოქმედო გეგემის დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის 2022 წლის 31 მარტის №1/132 ბრძანება

„ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის 2021-2024 წლების ეროვნული სტრატეგიისა და ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის 2021-2024 წლების ეროვნული სტრატეგიის 2021-2022 წლების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის  2021 წლის 14 სექტემბრის №461 დადგენილება

„საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს 2021-2024 წლების საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმის დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის №1/256 ბრძანება

„საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემაში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დაცვის 2021 წლის სამოქმედო გეგმის დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის №1/101 ბრძანება 

„საზოგადოებაზე ორიენტირებული საპოლიციო საქმიანობის განვითარების 2020-2023 წლების სტრატეგიის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის 2020 წლის 4 ნოემბრის № 1/422 ბრაძანება

„საზოადეობაზე ორიენტირებული საპოლიციო საქმიანობის განვითარების 2020-2023 წლების სტრატეგიის 2020-2021 წლების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის 2020 წლის 4 ნოემბრის № 1/423 ბრძანება

ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის 2017-2020 წლების ეროვნული სტრატეგიისა და ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის 2017-2020 წლების ეროვნული სტრატეგიის 2017-2018 წლების სამოქმედო გეგმა

საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის 2017 წლის 25 მაისის N275 ბრძანება "საზოგადოებაზე ორიენტირებული პოლიციის კონცეფციის დამტკიცების შესახებ"

საქართველოს ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის 2015-2018 წლების ეროვნული სტრატეგიისა და ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის 2015-2018 წლების ეროვნული სტრატეგიის 2015-2016 წლების სამოქმედო გეგმა

შინაგან საქმეთა სამინისტროს 2014 წლის სტრატეგია

შინაგან საქმეთა სამინისტროს 2013 წლის განვითარების სტრატეგია